Σπουδές – Studies – Etudes

Flag of Greece.svg

1994: Département de Linguistique et de Didactique & Institut de Phonétique Expérimentale de l’Université des Sciences Humaines de Strasbourg (Υποτροφία LINCUA II).

1994: Πτυχίο Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Π.Θ.  

1997: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες και στις Τεχνολογίες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Ειδίκευση: Κοινωνιογλωσσολογία.

1998: Diplôme d’Etudes Approfondies (D.E.A.) Langage en Situation, Département des Sciences du Langage, Université de Rouen. Ειδίκευση: Σημειολογία.

2003: Διδακτορικό Δίπλωμα στις Επιστήμες και στις Τεχνολογίες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Τίτλος διατριβής: Θεσσαλικό Ιδίωμα: Γλώσσα και Ιδεολογία.

———————————————————————————————————–

 The Union Flag: a red cross over combined red and white saltires, all with white borders, over a dark blue background.

1994: Département de Linguistique et de Didactique & Institut de Phonétique Expérimentale de l’Université des Sciences Humaines de Strasbourg, France (LINGUA II Grant).

1994: University degree from the Department of French Language and Literature, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.

1997: Master’s degree in Sociolinguistics from the Interdisciplinary Program of Postgraduate Studies in Sciences and Technologies of Language and Communication of the Faculty of Philosophy at Aristotle University of Thessaloniki, Greece.

1998: Master’s degree (D.E.A.) in Language in Situation (specialisation: Semiotics of Advertising) from the Department of Sciences of Languages at the University of Rouen, France.

2003: PhD in the Sciences and Theories of the Language and Communication of the Faculty of Philosophy at Aristotle University of Thessaloniki, Greece. Thesis: The Vernacular of Thessaly: Language and Ideology.

———————————————————————————————————–

 Αποτέλεσμα εικόνας για flag of france

1994: Département de Linguistique et de Didactique & Institut de Phonétique Expérimentale de l’Université des Sciences Humaines de Strasbourg, France (Bourse LINGUA II).

1994: Diplôme de Langue et de Littérature Françaises,  Faculté des Lettres, Université Aristote de Thessaloniki, Grèce

1997: Mastère en Sciences et en Technologies du Langage et de la Communication (spécialisation: Sociolinguistique), Faculté des Lettres, Université Aristote de Thessaloniki, Grèce

1998: DEA en Langage en Situation (spécialisation: Sémiotique de la publicité), Département des Sciences du Langage, Université de Rouen, France

2003: Doctorat en Sciences et en Technologies du Langage et de la Communication, Faculté des Lettres, Université Aristote de Thessaloniki, Grèce. Titre de thèse: Le vernaculaire de Thessalie: Langue et Idéologie.