Περιοδικά – Journals – Revues

Κουρδής, Ε. (1997).   «Λεξικογραφική προσέγγιση των ξένων δανείων του Θεσσαλικού Ιδιώματος».  Θεσσαλικό Ημερολόγιο 32: 321-326.

Κουρδής, Ε. (2000). «Βόρεια Ελληνικά Ιδιώματα και Θεσσαλικό Ιδίωμα». Θεσσαλικό Ημερολόγιο 40: 240-247. pdf

Kourdis, E. (2005). «Evaluation factors of social prestige of a standard language. The case of the Modern Greek language».  TRANS 16 – Internet Journal for Cultural Studies, http://www.inst.at/trans/16Nr/01_4/kourdis16.htm.

Kourdis, E. (2006). «La valeur du verbe dans un cours de Français sur Objectifs Spécifiques: les métiers culinaires». Le Francais dans le Monde 343: 38-39. pdf

Kourdis, E. (2009). « La sémiotique de la traduction de l’humour. Traduire la caricature de la presse française dans la presse grecque ».   Signes, Discours et Societes 2: Identites visuellesRevue semestrielle en sciences humaines et sociales dediee a l’analyse des Discours, http://www.revue-signes.info/document.php?id=745    

Kourdis, E. (2009). «Signs, culture and ideology in Southeast Europe. Semiotic codes in language, cultural and translation attitudes from the perspective of the Greeks». Syn-theses 2: Langue, Interculture, Communication: 113-134. pdf

Kourdis, E. (2009). «The semiotic role of translation in advertising. The case of the bilingual advertisement from a comparative aspect»Translation Studies in the New Millennium 7 – International Journal of Translation and Interpreting : 75-83.

Kourdis, E. (2010). « « Loi et Sémiotique de la Traduction. Le cas des enseignes commerciales dans la langue française en Grèce»TRANS 17– Internet Journal for Cultural Studies: Communication of Innovation ! Innovation of Communication ?  http://www.inst.at/trans/17Nr/7-4/7-4_kourdis.htm.

Kourdis, E. & M. Zafiri (2010).«Semiotics and Translation in support of mother tongue teaching»Signs 3– International Journal of Semiotics: 108-133. pdf

Zafiri, M. & E. Kourdis (2011).«Semiotics in foreign language teaching. Book illustrations as intersemiotic translation in English language course books». Discourse and Interaction 4 (2) : 63-84. pdf

Kourdis, E. (2012). «Semiology: the Greek press loves it». Lexia-Journal of Semiotics 11-12: 479-495.

Kourdis, E. (2012). «Semantic isotopies in interlingual translation: Towards a cultural approach». Gramma/Γράμμα 20: 105-116, http://www.enl.auth.gr/gramma/

Kourdis, E. (2013). «Intersemiotic translation in shop signs. A proposal for marketing semiotics in the context of globalisation?». Acta Translatologica Helsingiensia 2: 101–115, https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/42388/ATH%20vol%202_%20Inter.pdf?sequence=2.

Zantides, E. & Kourdis, E. (2013). «Representations of children in food advertisements in Cyprus: A sociosemiotic perspective». International Journal of Marketing Semiotics 1: 25-45, http://ijms.files.wordpress.com/2012/08/ijms-vol-i.pdf .

Zantides, E. & Kourdis, E. (2014). «Graphism and Intersemiotic Translation: An old idea or a new trend in advertising?». Image 19: 50-68, http://www.gib.uni-tuebingen.de/own/journal/upload/aed7688733c988777dab33955be4876a.pdf.   

Κουρδής, Ε. (2014). «Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μεταφραστική διαδικασία: η Σημειωτική της Μετάφρασης». ITI (Intercultural Translation Intersemiotic) 3(1), http://ejournals.lib.auth.gr/iti/article/view/4237/4328.

Kourdis, E. (2014). «Polysemiotic Signs in Foreign Language Course Books. Language, Iconicity and Translation in Complementary Function». Chinese Semiotic Studies 10(2): 247–266

Kourdis, E. (2014). « Etude sémiotique des techniques de traduction interlinguale: la traduction grecque de titres de films français ». Babel 60(1): 1-21.

Yoka, Ch. & E. Kourdis (2014). «Cultural Semiotics, translatability, and informational loss in the visual texts of the biotech industry». Sign Systems Studies 42 (4): 499-516, http://www.sss.ut.ee/index.php/sss/article/view/SSS.2014.42.4.04.

Kourdis, E. (2014). «Traduire l’écart langagier. La traduction du verlan français en grec». Argotica 1(3): 27-44. http://cis01.central.ucv.ro/litere/argotica/1.%20Argotica_Ro/files2014/1b.%20Kourdis_Traduire%20lecart%20langagier.pdf

Papadima, A. & E. Kourdis (2015). «Global meets local: Typographic practices and the semiotic role of subtitling in the creation of parodies in Cypriot Dialect on internet texts». Social Semiotics 26(1):  59-75

Kourdis, E. & P. Kukkonen (2015). «Introduction. Semiotics of Translation, Translation in Semiotics». Punctum. International Journal of Semiotics 1 (2): 5-10, http://punctum.gr.

Kourdis, E. & G. Damaskinidis (2016). «(Un)predictability in Verbal-Visual Interactions of English and French Caricatures Translated in the Greek Press». Language and Semiotic Studies 2 (3): 144-167. http://www.szlass.com.cn/upload/day_161015/201610151908523899.pdf

Kourdis, E. (2016). «Image, traduction et idéologie nationale: les lithographies grecques des guerres balkaniques (1912-1913)». Signata 7: 285-312.  https://www.academia.edu/29893568/Image_traduction_et_id%C3%A9ologie_nationale_les_lithographies_grecques_des_guerres_balkaniques_1912-1913_

Kourdis, E. (2016). «The Velopoulos-Liakopoulos Phenomenon. Α semiotic approach to the explosion of Greek conspiracy theories and urban legends in the economic crisis». In M. Leone (ed.), Complotto / Conspiracy, monographic issue of Lexia, 23-24: 225-244. Rome: Aracne