Κεφάλαια- Chapters- Chapitres

Κουρδής, Ε. (2001). «Σημειωτική και Διαφήμιση: Η σημειωτική ανάλυση δύο διαφημιστικών αφισών της Αssos International». Στο συλλογικό τόμο Γ. Πασχαλίδης & Ε. Χοντολίδου (επιμ.), Σημειωτική και Πολιτισμός, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 95-110. pdf

Kourdis, E. (2004). «Besoins langagiers des apprenants grecs des langues étrangères dans l’Enseignement Secondaire Technique». Langues et litteratures romanes VIII, Craiova: Editura Universitaria, 131-146.

Κουρδής, Ε. (2004). «Σημειωτική ανάλυση της ιδεολογίας για την εικόνα και τη γλώσσα του Έλληνα επαρχιώτη». Στο Κ. Τσουκαλά, Ε. Χοντολίδου, Α. Χριστοδούλου, Γ. Μιχαηλίδης (επιμ.), Σημειωτικά Συστήματα και Επικοινωνία: Πράξη, Διάδραση, Περίσταση και Αλλαγή, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 545-556.

Gravanis, L.& E. Kourdis (2007).  «La dimension interculturelle dans l’enseignement du FLE sur objectifs spécifiques: le cas des professionnels de la gastronomie en Grèce». Στο F. Tyrion & F. Flamini (eds), Variation et Interculturel dans l’enseignement du FLE. Objectifs specifiques et contextes d’apprentissage, Cortil-Wodon: Editions Modulaires Europeennes, 121-137. pdf

Κουρδής, Ε. (2008). «Σημειωτικοί κώδικες στις στάσεις Ελλήνων απέναντι στη Γαλλική Γλώσσα και στο Γαλλικό Πολιτισμό». Στο  Ε. Χοντολίδου, Γ. Πασχαλίδης, Κ. Τσουκαλά, Α. Λάζαρης (επιμ.), Διαπολιτισμικότητα, Παγκοσμιοποίηση και Ταυτότητες, Αθήνα: Gutenberg, 343-354 pdf

Kourdis (2010). «Les variétés régionales du français et leur traduction dans un cours de FLE: Une approche sémiotique». Στο O. Bertrand & I. Schaffner (dir.), Quel francais enseigner? La question de la norme dans l’enseignement/apprentissage,  Paris: Les Editions de l’Ecole Polytechnique, 243-254. pdf

Κουρδής, Ε. (2011). «Μεταφράζοντας ένα διαφορετικό διαφημιστικό σλόγκαν. Σημειωτικές παρατηρήσεις στην παγκόσμια διαφημιστική καμπάνια της Louis Vuitton». Στο Τ. Νενοπούλου & Ε. Λουπάκη, Η μεταφρασεολογική έρευνα και μεταφραστική πρακτική στον ελληνόφωνο χώρο, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη: City Publish, 55-71. pdf

Κουρδής, Ε. (2011). «Η σημειωτική διάσταση στη μετάφραση και αποκωδικοποίηση τίτλων άρθρων του ελληνικού τύπου στη γαλλική γλώσσα». Στο Γ. Πασχαλίδης, Ε. Χοντολίδου, Ι. Βαμβακίδου (επιμ.), Σύνορα, περιφέρειες, διασπορές, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 183-206.

Kourdis, E. (2011). «La traduction dans un cours de français à visée professionnelle en Grèce: une approche sémiotique du technolecte de la coiffure». Στο Ρ. Δελβερούδη, Μ. Παπαδάκη, Μ.-Χ. Αναστασιάδη, Μ. Πατέλη (επιμ.), Διασταυρώσεις: Μελέτες στη διδακτική των ξένων γλωσσών και πολιτισμών, τη γλωσσολογία και τη μετάφραση αφιερωμένες στην Πηνελόπη Καλλιαμπέτσου-Κορακά, Αθήνα: Ινστιτούτο του βιβλίου-Α. Καρδαμίτσα, 338-352. pdf

Kourdis, E. (2014). «Intersemiotic translation in advertising discourse: plastic visual signs in primary function in communication». In E. Zantides (ed.), Semiotics and Visual Communication: Concepts and Practices, Cambridge: Cambridge Publishing Company, 72-85.

Kourdis, E. & Ch. Yoka (2014). «Intericonicity as intersemiotic translation in a globalized culture». In Y. Wang & H. Ji (eds.), Our World: A Kaleidoscopic Semiotic Network. Proceedings of the 11th World Congress of the IASS/AIS, 5-9 October 2012, Nanjing Normal University, volume 3. Nanjing: Hohai University Press, 162-176.

Kourdis, E. (2015). «The Semiotics of Subtitling of Language Variations in Television Advertisements in Greece». In L. Yoka and G. Paschalidis (eds.), Semiotics and Hermeneutics of the Everyday. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 279-289.

Kourdis, E. (2015). «Semiotics of Translation: An interdisciplinary Approach to Translation». In P.-P. Tryfonas (ed.), International Handbook of Semiotics. Dordrecht: Springer, 303-320.