Μεταφράσεις/επιμέλειες – Translations/editions – Traductions/éditions

2008:    Μετάφραση από τη γαλλική στην ελληνική γλώσσα του άρθρου του Bruno Helly με τίτλο «Modèle de l’archéologie des cités à l’archéologie du paysage», Bulletin de Correspondance Hellénique, Supplément 34, 1999, Territoires des Cités Grecques. Στο Θεσσαλικό Ημερολόγιο 53, Λάρισα, 3-16 (α΄ μέρος) και Θεσσαλικό Ημερολόγιο 54, Λάρισα, 17-28 (β΄ μέρος).

2011:    Μετάφραση από τη γαλλική προς την ελληνική γλώσσα των υπ’ αριθμ. 40049/08 και 7487/08 αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου που εκδόθηκε στις 3/2/2011 για το Δικηγορικό Γραφείο Θεσσαλονίκης Χρήστος Αλβανός και Συνεργάτες.

2012:    Μετάφραση και επιμέλεια στην ελληνική γλώσσα του έργου του Paolo Fabbri «La svolta semiotica/Le tournant sémiotique» (σε συνεργασία με την Αναστασία Χριστοδούλου), Θεσσαλονίκη:University Studio Press, ISBN: 978-960-12-2101-4.

2015: Kουρδής, Ε. & Ε. Λουπάκη (επιμέλεια). Πρακτικά 4ης Συνάντησης Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων. Θεσσαλονίκη: Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, AΠΘ. http://www.frl.auth.gr/sites/4th_trad_congress/

2015: Κουρδής, Ε. & Ε. Λουπάκη (επιμέλεια). Όψεις της Eλληνόφωνης Mεταφρασεολογίας. Μελέτες για τη μετάφραση αφιερωμένες στην Τώνια Νενοπούλου-Δρόσου. Θεσσαλονίκη: Copy City Publishing.

 2015: Guest editor (on collaboration with Pirjo Kukkonen). Punctum-International Journal of Semiotics 1(2): Semiotics of trabnslation, Translation in Semiotics.