Μονογραφίες – Books -Livres

Κουρδής, Ε. (2007).  «Θεσσαλικό Ιδίωμα: από τα κοινωνικά σημεία στη γλωσσική ιδεολογία». Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος (ISBN 978-960-8029-490).

Kourdis, E. (2007). Thessalian Dialect. From the social signs to the language ideology.  Volos: University of Thessaly Press (ISBN 978-960-8029-490).

Kourdis, E. (2007). «Dialecte de Thessalie: des signes sociaux à l’idéologie linguistique». Editions Universitaires de Thessalie, Volos (ISBN 978-960-8029-490).