Μεταπτυχιακό επίπεδο -Master degree – Niveau master

Flag of Greece.svg

2004-15: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης Καθηγητών Γαλλικής, Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών.

2008-09, 2010-11, 2014-15: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική των Γλωσσών και  και Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Επικοινωνία», Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘ (μάθημα: Γλώσσες σε επαφή).

2009-10, 2011-12: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτισμικές Σπουδές: Σημειωτικές Δομές και Πρακτικές», Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (μάθημα: Κριτική ανάλυση του λόγου: εφαρμογή στις πολιτισμικές σπουδές) .

2011-2012: Doctoral Program of Semiotics, Department of Philosophy, University of Turin (seminar: Semiotics of protest) – 4/4/2012

2012-2013: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειολογία», Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ και Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (σεμινάριου: Σημειωτική και Πολιτισμική Επικοινωνία) – 20/5/2013 .

2013-2014: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  Γραφιστικής Επικοινωνίας, Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (σεμινάριο: Ερμηνευτική Σημειωτική και μετασχηματισμός σημειωτικών συστημάτων) –   20/3/2014.

2013-2014: ΔΠΜΣ Ευρωπαική Λογοτεχνία και Πολιτισμός, Επισπεύδον Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ (μάθημα: Ρητορική της διαφήμισης) – συνδιδασκαλία με Α.-Χ. Χριστοδούλου, Γ. Πασχαλίδη, Ε. Ζαντίδη, Χ. Γυιόκα, Γ. Δαμασκηνίδη.

2013-2014: Doctoral Program of Semiotics, Department of Philosophy, University of Turin (seminar: Censorship as intersemiotic translation. The translation of visual texts for ‘‘cultural adaptation’’ )   6/5/2014.

2014-2015: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειολογία», Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ και Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (μάθημα: Ζητήματα Πολιτισμού συνδιδασκαλία με Χ. Γυιόκα).

———————————————————————————————————-

The Union Flag: a red cross over combined red and white saltires, all with white borders, over a dark blue background.

2004-2015: Hellenic Open University, Specialisation for Teachers of French.

2008-2009, 2010-2011, 2014-2015: Aristotle University, Master Program in Didactics of Languages and of New Technologies in Verbal Communication, Department of French Language and Literature (course: Languages in contact)

2009-10, 2011-12:  „„„„University of Western Macedonia, Master in Cultural studies: Semiotic Structures and Practices, Department of Elementary Education (course: Critical Discourse Analysis Applied in Cultural Studies)

2011-2012: Doctoral Program of Semiotics, Department of Philosophy, University of Turin (seminar: Semiotics of protest) – 4/4/2012

2012-2013: Aristotle University of Thessaloniki, Department of Architecture and University of Western Macedonia, Department of Elementary Education, Master Program in Museology (seminar: Semiotics and Cultural Communication) – 20/5/2013).

 2013-2014: Master Program in Graphic Communication, Department of Multimedia and Graphic Arts, Cyprus University of Technology (seminar: Hermeneutics Senmiotics and Transmutation of Semiotic Systems) – 20/3/2014.

2013-2014: Master Program in European Literature and Culture, Department of English language and Litetature, Aristotle University of Thessaloniki(course: Rhetorics of Advertising) – Co-teaching with Α. Christodoulou, G. Paschalidis, Ε. Ζantides, L. Yoka, G. Damaskinidis).

2013-2014: Doctoral Program of Semiotics, Department of Philosophy, University of Turin (seminar: Censorship as intersemiotic translation. The translation of visual texts for ‘‘cultural adaptation’’ )   6/5/2014.

2014-2015: Aristotle University of Thessaloniki, Department of Architecture and University of Western Macedonia, Department of Elementary Education, Master Program in Museology (Course: Issues of Culture) – Co-teaching with L. Yoka.

———————————————————————————————————–

Αποτέλεσμα εικόνας για flag of france

 2004-2015: Université Hellénique Ouverte, Programme Post-universitaire de Spécialisation des Professeurs de Français

2008-09, 2010-11, 2014-15: Master«Didactique des Langues et Nouvelles Technologies dans la Communication Verbale», Section de Linguistique et de Didactique, Département de Langue et de Littérature Françaises, Université Aristote de Thessaloniki (cours: Langues en contact).

2009-10, 2011-12:  Master«Etudes Culturelles: Structures et Pratiques Sémiotiques », Département d’Enseignement Maternel, Université de Macédoine de l’Ouest (cours: Analyse critique du discours appliquée aux etudes culturelles).

2011-2012: Program Doctoral en Sémiotique, Départment de Philosophie , Université  de Turin (séminaire: Sémiotique de la protestation) – 4/4/2012.

2012-2013: Master Muséologie, Département d’Architecture, Université Aristote de Thessaloniki & Département d’Enseignement Maternel, Université de Macédoine de l’Ouest (séminaire: Sémiotique et communication culturelle) -20/5/2013.

 2013-2014: Master Communication Graphique, Départment de Multimedia et des Arts Graphiques, Université Technologique de Chypre (séminaire: Sémiotique herméneutique et transmuation des systèmes sémiotiques) – 20/3/2014.

2013-2014: Master Littérature Européenne et Culture,Département de Langue et de Littérature Anglaises, Université Aristote de Thessaloniki (cours: Rhétorique de la publicité) – Co-enseignement avec Α. Christodoulou, G. Paschalidis, Ε. Ζantides, L. Yoka, G. Damaskinidis.

2013-2014: Program Doctoral en Sémiotique, Départment de Philosophie , Université  de Turin (séminaire: La censure comme traduction intersémiotique. La traduction des textes visuels en tant qu’ ”adaptation culturelle”)   6/5/2014.

2014-2015: Master Muséologie, Département d’Architecture, Université Aristote de Thessaloniki & Département d’Enseignement Maternel, Université de Macédoine de l’Ouest (cours: Sujets de culture) – Co-enseignement avec L. Yoka.