Επιβλεψη διδακτορικών διατριβών – Phd supervisor- Directeur de thèses

Flag of Greece.svg

■ «Στάσεις Κυπρίων απέναντι στην Κυπριακή Διάλεκτο και στην Κοινή Νεοελληνική Γλώσσα. Η Σημειωτική μιας γλωσσικής ιδεολογίας που διέπει τα δύο αυτά γλωσσικά συστήματα στην Κύπρο» (Ευάγγελος Σεμερτζάκης, σε εξέλιξη από το ακαδημαικό έτος 2014-2015).

«Ο επιχώριος πολιτισμός στη διαφήμιση: κοινωνιοσημειωτική ανάλυση ελληνικών διαφημηστικών καταχωρήσεων στον τουριστικό περιοδικό τύπο» (Μαλαματή Χριστοδούλου, σε εξέλιξη από το ακαδημαικό έτος 2014-2015).

«Σημειωτική ανάλυση οπτικοακουστικών κειμένων. Σημείωση και διασημειωτικότητα σε διαφημιστικά τηλεοπτικά μηνύματα (spot) εταιρειών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα» (Σεβαστός Χριστοφίδης, σε εξέλιξη από το ακαδημαικό έτος 2015-2016)

———————————————————————————————————–

The Union Flag: a red cross over combined red and white saltires, all with white borders, over a dark blue background.

«Attitudes of Cypriots to the Greek Cypriot Dialect and Modern Greek. The Semiotics of the Language Ideology for these Language Systems in Cyprus»  (Mr. Evangelos Semertzakis, in progress from academic year  2014-2015).

«Local Culture in Advertisement : A Sociosemiotic Analysis of Greek Advertisements in Tourist Magazines»  (Miss Malamati Christodoulou, in progress from academic year 2014-2015)

«Semiotic analysis of audiovisual texts. Semiosis and Intersemiosis on TV spots of mobile telephone companies in Greece»  (Mr Sevastos Christofidis, in progress from academic year 2015-2016)

———————————————————————————————————–

Αποτέλεσμα εικόνας για flag of france

«Attitudes des Chypriotes envers le dialecte grec chypriote et le grec moderne. La sémiotique de l’idéologie linguistique envers ces systèmes linguistiques à Chypre» (M. Evangelos Semertzakis, en cours, à partrir de l’année académique 2014-2015).

«La culture locale dans la publicité: une analyse sociosémiotique des publicités grecques dans les magazines touristiques» (Mme. Malamati Christodoulou, en cours, à partrir de l’année académique 2014-2015).

■ «Analyse sémiotique des textes audiovisuels. Semiose et Intersémioticité dans des  TV spots des compagnies de telephone portable en Grèce»  (M. Sevastos Christofidis, en cours, à partrir de l’ année académique 2015-2016)